Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CALJE VASTGOED EN BEHEER-SERVICE GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17196671

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Rainbow Sunlight Solutions tevens handelend onder de namen Caljé Vastgoed en Beheer-Service en Caljé Pro Lighting, hierna genoemd Caljé.
 2. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte en opdrachtbevestiging overhandigd en zijn terug te vinden op www.rainbow-sunlight-solutions.eu en worden op verzoek gratis toegezonden;
 3. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
 4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Caljé niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Caljé is bevestigd;
 5. De gedrag - en beroepsregels van In balans maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.Artikel 2. OFFERTE

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Caljé desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
 2. In prijskranten, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Caljé niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;
 3. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden; 
  Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en Caljé zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;
  Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk;
 4. De offerte dient door de wederpartij te worden ondertekend en te worden geretourneerd naar Caljé. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Caljé er vanuit dat de offerte verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Caljé de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, waar onder andere is te verstaan inkoop materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Caljé en deze algemene voorwaarden;
 2. Indien — nadat de opdracht is verstrekt — gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief — naast de overeengekomen hoofdsom — in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht - van welke aard dan ook - moeten schriftelijk door Caljé bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;
 3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Caljé als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen;Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Caljé zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Caljé de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden;
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Caljé het recht bepaalde werkzaamheden te Iaten verrichten door derden;
 3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Caljé aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Caljé worden verstrekt;
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Caljé de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Caljé gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING

 1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen levering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Caljé dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
 2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
 • er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Caljé kan worden toegerekend;
 • wederpartij jegens Caljé tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
 • wederpartij Caljé niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;Artikel 6. PRIJZEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Caljé in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Caljé gerechtigd deze prijswijziging(en) door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% gever wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;Artikel 7. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
 2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen (40% bij bestelling), eventueel met tussen facturen) en een eindfactuur (60% bij levering) zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;
 3. Een rapportage wordt altijd op naam gesteld van de cliënt van de wederpartij. De wederpartij is —als opdrachtgever — gehouden de onderliggende kosten te voldoen;
 4. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
 5. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Caljé alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;Artikel 8. ANNULERING

 1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de order zijn alle door Caljé ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 50% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Caljé ten gevolge van de annulering geleden schade;
 2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk;Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Caljé aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of diensten en/of verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten. Alle door Caljé geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Caljé totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;
 2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendoms-voorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Caljé zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
 4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
 5. Voor het geval dat Caljé haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Caljé of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Caljé zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;
 6. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Caljé te leveren. Hij is eveneens verplicht Caljé op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Caljé om dit pandrecht tot stand te brengen;
 7. Caljé behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door hem geleverde rapportages voor in de meest ruime zin des woord, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Caljé ter zake rechthebbende is;

 


Artikel 10. RECLAMES EN GARANTIE

 1. Caljé garandeert dat voor alle door Caljé geleverde en door derden gefabriceerde goederen de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Caljé garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;
 2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Caljé in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden;
 3. Indien de geleverde goederen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Caljé de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, zulks ter keuze van Caljé;
 4. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;
 5. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Caljé. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Caljé in staat is adequaat te reageren. Caljé zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
 6. Indien een klacht gegrond is, zal Caljé de werkzaamheden alsnog verrichten / goederen alsnog leveren, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit Iaatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
 7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden / levering goederen, niet meer mogelijk of zinvol is, zal Caljé te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten / goederen leveren, dan wel een prijsreductie verlenen;
 8. Reclame is niet mogelijk indien:
 • de geleverde goederen een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
 • de geleverde goederen voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
 • de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Caljé;
 • wederpartij niet aan zijn/haar verplichtingen jegens Caljé (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

 

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Caljé is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Caljé ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  3. wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;
 2. Voorts is Caljé bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Caljé op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Caljé de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 4. Caljé behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;Artikel 12. KEURING EN RISICO OVERGANG

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;
 2. Bij aflevering dienen de goederen direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan Caljé in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen;Artikel 13. GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Caljé is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
 2. Caljé aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
 3. De aansprakelijkheid van Caljé voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Caljé in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Caljé om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 4. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming Caljé daarvan niet schriftelijk in kennis stelt.
 5. Wederpartij dient Caljé altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 6. Caljé is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;Artikel 15. OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Caljé geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Caljé niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Caljé worden daaronder begrepen;
 3. Caljé heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Caljé haar verplichtingen had moeten nakomen;
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 5. Voor zover Caljé ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Caljé gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;Artikel 16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

 1. Caljé ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Caljé bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo Iang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ’inactief . In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
 4. Caljé verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Caljé wettelijk verplicht is te bewaren. Caljé is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikers materiaal en informatie, die door Caljé wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Caljé is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
  1. het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
  2. het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Caljé. Caljé mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
 6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van Caljé is de plaats waar wederpartij aan zijn/haar verplichtingen jegens Caljé moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Caljé is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Caljé gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
 4. Deze voorwaarden zijn in augustus 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant.